UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

139

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012 Mię™dzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Jest to niezwykła okazja dla ruchu spółdzielczego, aby podnieśę‡ świadomośę‡ opinii publicznej na temat spółdzielczej formy gospodarowania.  

W dniu 16.12.2012r. w restauracji Winnica w Kielcach odbyło się™ spotkanie Klubu Prezesa Spółdzielcy i Głównego Księ™gowego. Uroczystośę‡ otworzył Prezes Zarządu ZLSP Janusz Paszkowski przedstawiając historię™ Związku oraz omówił kondycję™ spółdzielczości w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółdzielni z woj. świę™tokrzyskiego, obecny był również były Dyrektor Delegatury Regionalnej w Kielcach Pan Krzysztof Dulnik. Podczas spotkania spółdzielniom zrzeszonym w Związku wrę™czono pamiątkowe plakietki z okazji jubileuszu 20-lecia ZLSP.

20 lat min꙳o.

  W dniach 29-30 listopada 2011r. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy obchodził uroczyście Jubileusz dwudziestolecia swojego istnienia.

W kwietniu 2011 roku Zarząd Związku zlecił opracowanie głę™bokiej analizy spółdzielczości pracy w Polsce, której celem było przekazanie wiedzy na temat spółdzielni pracy oraz próba sformułowania hipotez badawczych dotyczących przyczyn ich obecnej kondycji i kierunków rozwoju. W wyniku analizy pojawiło się™ szerokie opracowanie tego tematu pod tytułem "Kondycja spółdzielczości pracy oraz wizje jej rozwoju", które było przedmiotem sesji naukowej na XX-lecie działalności Związku w listopadzie.

W dniu 22 grudnia 2010 r. w Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie odbyło się™ uroczyste zakończenie projektu "€žSzkoła Trenerów Spółdzielczych"€. Po rocznej nauce grupa pię™tnastu pracowników Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz grupa 15 spółdzielców z różnych organizacji uzyskała certyfikaty trenera.

Rossano Rimelli został wybrany Prezydentem CECOP "€“ CICOPA Europe na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, które odbyło się™ 4 listopada w Brukseli. Rossano Rimelli jest absolwentem ekonomi i ekspertem w sprawach przemysłowych. Od 25 lat działa bardzo aktywnie we włoskim ruchu spółdzielczym. Od 2007 roku był Prezesem ANCPL, które jest branżową organizacją Legacoop dla spółdzielni przemysłowych.


WYKAZ SZKÓŁ, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE1. Zespół Szkół Zawodowych w Wadowicach;

W dniach 14-15 czerwca 2010 r. odbyło się™ w Polanowicach Pierwsze Spotkanie Sieciujące Centrów Integracji Społecznej: "€žDziś i jutro Centrów Integracji Społecznej, problemy i perspektywy działania"€.

Organizatorem spotkania była Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Patronat nad spotkaniem obj꙳o Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Tezy programowe do konferencji i warsztatów w ramach projektu pt. "€žFundusze unijne jako instrument kreacji antykryzysowych rozwiązań dla spółdzielczości"€ w Supraślu.

Tematyka tego spotkania jest kontynuacją prac nad strategicznymi programami i szczegółowymi pomysłami oraz rozwiązaniami antykryzysowymi w oparciu o fundusze unijne dla spółdzielczości wszystkich 15 branż. W 2008 r. zorganizowałem w Krajowej Radzie Spółdzielczej trzy warsztaty w formie „burzy mózgów”, w wꙿszym gronie, na których opracowano „Zarys koncepcji strategicznych programów dla spółdzielczości”. Wymieniony zarys strategii dla spółdzielczości wraz z pismem omawiającym zbliżający się™ kryzys i jego konsekwencje, a popartym załączoną dokumentacja tekstową i dwoma filmami, przesłałem do wszystkich związków spółdzielczych w sierpniu 2008 r., tuż przed dużym załamaniem na rynkach finansowych we wrześniu ubr.

W dniach 30 czerwca 2009 "€“ 01 lipca 2009 odbyły się™ w Mediolanie: wewnę™trzne seminarium oraz wizyty studyjne dla partnerów projektu SCEW "€“ Spółdzielnie Socjalne Wschód-Zachód, dwa modele spółdzielczości socjalnej   w porównaniu, "€žInformacja, konsultacja i partycypacja reprezentantów pracowników w przedsię™biorstwach na przykładzie spółdzielni"€. Projekt realizowany jest przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w ramach grantu finansowanego z Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych. 

1 czerwca 2009 r. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy rozpoczął realizację™ IV edycji projektu Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnych na terenie województwa małopolskiego.

OWSS bę™dzie kontynuował działania w zakresie:

-doradztwa i szkoleń

W dniach od 26 do 28 maja 2009r. odbyło się™ wyjazdowe posiedzenie Rady Nadzorczej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, kończące jej kadencję™. Głównym tematem tego posiedzenia było omówienie zweryfikowanego sprawozdania finansowego Związku za rok 2008, a także sprawy dot. organizacji X Zjazdu Delegatów ZLSP, który odbę™dzie się™ 7 października 2009r. w Warszawie. Rada dokonała także zmian w strukturze organizacyjnej Związku.

W dniach 23-26 marca 2009 roku w Krakowie obchodzono Mię™dzynarodowy Tydzień Spółdzielczości w ramach, którego miały miejsce dwa ważne wydarzenia: Konferencja pt: "Informacja, konsultacja i partycypacja pracowników w przedsię™biorstwach na przykładzie spółdzielni" finansowana z funduszy Komisji Europejskiej oraz posiedzenie Rady Mię™dzynarodowego Związku Spółdzielczego.

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz