UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

"Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalnośę‡ gospodarczą"

(art. 1 § 1 Prawa spółdzielczego).

Spółdzielnia prowadzi działalnośę‡ na podstawie prawa spółdzielczego, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu. Istotą działania spółdzielni jest samorządny charakter.

Członkowie spółdzielni sami decydują i kierują sprawami mieszczącymi się™ we wspólnym interesie, według samodzielnie ustalonych zasad statutowych i za pośrednictwem tak określonych i wybranych przez siebie kolegialnych organów spółdzielni.

Rozstrzyganie spraw mię™dzy członkiem a spółdzielnią nastę™puje przez podejmowanie odpowiednich uchwał przez organy spółdzielni.

Zakładamy spółdzielnię™ !


Minimalna liczba założycieli spółdzielni wymagana przez polskie prawo to 10 osób, jeśli są to osoby fizyczne i 3 osoby jeśli są to osoby prawne.

 


KROK 1

 

Napisanie statutu

przykładowy STATUT


KROK 2

Zwołanie Walnego Zgromadzenia (założycielskiego) członków spółdzielni.

 • Członkowie spółdzielni uchwalają statut poprzez złożenie pod nim swoich podpisów (zmiana statutu może nastąpię‡ tylko kwalifikowaną wię™kszością 2/3 głosów).
 • Na Walnym Zgromadzeniu członkowie spółdzielni podejmują uchwałę™ o powołaniu spółdzielni (proponujemy wrę™czyę‡ deklaracje członkowskie w momencie podpisywania listy obecności i zebranie ich przed podję™ciem uchwały o powołaniu spółdzielni).
 • Walne Zgromadzenie wybiera Radę™ Nadzorczą i ewentualnie Zarząd, jeżeli nowo uchwalony statut przewiduje wybór Zarządu przez Walne Zgromadzenie (statut może przewidywaę‡ wybór członków Zarządu przez Radę™ Nadzorczą). Statut określa również tryb wyboru i ilośę‡ członków Zarządu. Spółdzielnia może wybraę‡ Zarząd jednoosobowy, jeżeli statut taką możliwośę‡ przewiduje.

KROK 3

Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie spółdzielni.

 • Z wnioskiem wystę™puje wyłącznie Zarząd.
 • Dokumenty niezbę™dne do zarejestrowania spółdzielni to:

  a). wypełniony formularz wniosku o rejestrację™ podmiotu w rejestrze przedsię™biorstw - wzór KRS - W5
  b). protokół założycielskiego Walnego Zgromadzenia (protokół ten podpisują dwie osoby w tym przewodniczący obrad i sekretarz, bądź zamiast sekretarza inny członek prezydium)
  c). lista obecności wraz z adresami członków - założycieli i oryginalnymi podpisami (proponujemy sporządzenie dwóch oryginalnych list obecności, aby jedna mogła pozostaę‡ w dokumentacji spółdzielni)
  d). uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu nowej spółdzielni zawierająca: adres siedziby spółdzielni, skład Zarządu, skład Rady Nadzorczej, statut spółdzielni.

 • Wniosek podpisują wszyscy członkowie Zarządu spółdzielni. Podpisy ich powinny byę‡ uwierzytelnione przez sąd rejonowy lub notariusza.

 

 


KROK 4

 

Spółdzielnia nabywa osobowośę‡ prawną i rozpoczyna działalnośę‡ gospodarczą w momencie jej zarejestrowania a nie powołania. Jeżeli spółdzielnia chce zacząę‡ działalnośę‡ w późniejszym terminie niż moment zarejestrowania, powinno byę‡ to zaznaczone w odpowiedniej uchwale.

Spółdzielnia prowadzi finanse na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz jej późniejszych nowelizacji.

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz