International CoopsDay Facebook

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości przypada w pierwszą sobotę lipca. W tym roku będzie obchodzony po raz 100tny! Mija tym samym dekada odkąd Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Międzynarodowy Rok Spółdzielczości, którym był 2012-ty!

Patrząc wstecz na tę spółdzielczą dekadę widzimy jak wiele się w ruchu spółdzielczym zmieniło. Przemiany społeczne, wchodzenie na rynek pracy nowego pokolenia, rewolucja cyfrowa, zagrożenia klimatyczne, fakt, że coraz boleśniej doświadczamy ograniczoności wielu zasobów, spowodowały, że wartości wspólnotowości zaczynają nabierać nowego znaczenia. Popularność, szczególnie wśród młodzieży, zyskują organizacje i przedsiębiorstwa oparte na wartościach, w tym spółdzielnie. To zainteresowanie przejawia się w tworzeniu tzw. spółdzielni platformowych czy też spółdzielni energetycznych. 

Financе Humanitarian Aid for COOP Ukraine 003

UWAGA! Zapisz grafikę na komputerze, aby powiększyć i odczytać wszystkie dane!

 

Drodzy członkowie, Spółdzielcy,

Kierujemy do Was ten list, aby poinformować Was, że COOP Ukraina zwróciła się z apelem o bezpośrednie wsparcie finansowe na odbudowę swojego ruchu. 

Po wybuchu straszliwej wojny na Ukrainie byliśmy świadkami bezprecedensowego ruchu solidarnościowego spółdzielni w regionie europejskim. Jesteśmy niezwykle dumni z wielu inicjatyw, które już zostały podjęte na różne sposoby, aby wesprzeć ludzi dotkniętych tą wojną.

W wyniku wojny wiele osób straciło życie, zniszczona została infrastruktura, a miliony ludzi uciekły z kraju. W tym czasie pozostawaliśmy w ścisłym kontakcie z COOP Ukraina, aby śledzić sytuację spółdzielni na miejscu.

Współpraca pomiędzy Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni a AGH nabiera rozpędu. Poprzednie działania doprowadziły m.in. do wprowadzenia w program nauczania przedmiotu „Spółdzielczość we współczesnym biznesie” oraz powołania koła naukowego Bridge2Business prowadzonego pod opieką prof. Joanny Dudy. Jednym z obszarów zainteresowania koła jest właśnie spółdzielczość, czy nawet szerzej ekonomia wartości.

7 lutego br. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:

  • Ze strony AGH: prof. Marek Dudek – Dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Joanna Kulczycka – Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej;
  • Ze strony Związku Lustracyjnego Spółdzielni: Janusz Paszkowski – Prezes Zarządu, Joanna Brzozowska-Wabik – Członkini Zarządu

Ustalono m.in., iż AGH wyrazi formalny akces, aby stać się Interesariuszem Związku a między instytucjami dojdzie do podpisania formalnej umowy o współpracy. Zostanie wydany podręcznik do nauczania studentów na temat spółdzielczości, który oprócz wiedzy o spółdzielczej formie prowadzenia działalności będzie zawierał również przykłady dobrych praktyk, proponowaną bibliografię oraz przykładowe tematy prac licencjackich i/lub magisterskich. Wreszcie, zostaną podjęte działania mające na celu powołanie na Wydziale Zarządzania Centrum Spółdzielczego, którego głównym obszarem zainteresowania będzie prowadzenie badań naukowych i edukacji w tym obszarze.

XVI Zjazd Delegatów

14 listopada 2021 roku minęło dokładnie 30 lat od powołania Związku Lustracyjnego Spółdzielni (wcześniej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy). Miała to być okazja do hucznego świętowania. Niestety szalejąca pandemia spowodowała, że XVI Zjazd Delegatów ZLSP ponownie odbył się zdalnie.

Ostatecznie 18 listopada br. 35 delegatów ze spółdzielni zrzeszonych w ZLSP podjęło szereg ważnych decyzji. Należały do nich m.in. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych za lata 2017 – 2020, zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZLSP za lata 2017 – 2021 oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

oses2021 FB 

4 listopada odbędzie się XII edycja Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej. Jest to wyjątkowe ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej (SKES), której ZLSP jest aktywnym członkiem.

#OSES2021 będzie naprawdę wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że w wyniku pandemii koronawirusa organizatorzy postawili na formę hybrydową spotkania, ale też z uwagi na temat wiodący tego eventu – EKONOMIA SPOŁECZNA DLA MŁODYCH!

 Spółdzielcza szkoła marzeń zdjęcie2

Na pewno nie jeden spółdzielca i spółdzielczyni czy też aktywista/tka zaangażowani w III sektor mieli moment zadumy nad tym, jakby to było gdyby np. wiedzieli wcześniej o tym sektorze, otrzymali rzetelną wiedzę w tym zakresie jeszcze na poziomie szkoły podstawowej, byli otoczeni przez kadrę naukową, która nie tylko edukuje na temat przedsiębiorczości społecznej, ale żyje zgodnie z takimi wartościami.

Europejski Plan Działania na rzecz ESJako konsekwencja przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu oraz w wyniku kryzysu spowodowanego koronawirusem, Unia Europejska uznała ekonomię społeczną za sektor, który posiada niezwykłą zdolność do wzmacniania społeczności i zarządzania niezbędną transformacją. 

Tym samym Europejski Plan Działania na rzecz Ekonomii Społecznej, nad którym aktualnie trwają prace, ma być kluczowym instrumentem rozwoju tego sektora na poziomie europejskim.

Sprawozdanie z łącznych obrotów wynoszących ponad dwa biliony dolarów amerykańskich oraz przedstawienie jak spółdzielczość odpowiedziała na kryzys związany z COVID-19 i przyczyniła się do realizacji celu 13 SDGs (Działania na rzecz klimatu).

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA) oraz Europejski Instytut Badań nas Spółdzielczością i Przedsiębiorstwami Społecznymi (Euricse) zaprezentowały dziś podczas międzynarodowego webinarium Światowy Monitor Spółdzielczy- edycja 2020.

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT. Szczególnie istotne zmiany w 2021 r. wynikają z wprowadzenia tzw. Pakietu SLIM VAT i dotyczą one m.in. zasad rozliczania faktur korygujących, określania kwoty granicznej dla stosowania obowiązkowej podzielonej płatności, okresu odliczenia podatku VAT naliczonego oraz zakresu danych zawartych w wykazie podatników VAT czynnych.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną problemy związane ze stosowaniem nowego JPK_V7M (m.in. oznaczanie transakcji powiązanych, refakturowanie mediów).

Zapraszamy do udziału w bardzo praktycznym szkoleniu zatytułowanym „ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH W SPÓŁDZIELNIACH. PRAKTYCZNE WYPEŁNIENIE DRUKÓW CIT ZA 2020”.
    
Celem szkolenia jest przedstawianie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w przedsiębiorstwach spółdzielczych. W ramach szkolenia omówiony zostanie sposób opodatkowania spółdzielni, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie nowych druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D.

Od 12 stycznia 2021 roku, ZLSP zachowując ten historyczny skrót, nosi nazwę Związek Lustracyjny Spółdzielni.

Chociaż nadal spółdzielnie pracy tworzą główny trzon spółdzielni zrzeszonych w Związku, to nowa nazwa jest bardziej uniwersalna i uwzględnia fakt, iż chęć ściślejszej współpracy z ZLSP wyrażają również inne rodzaje spółdzielni. Chodzi tu w szczególności o nowe, innowacyjne przedsięwzięcia, które w dotychczasowym podziale branżowym się po prostu nie odnajdują.

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 18 lutego 2021 r. w formule online (na platformie ZOOM).

Celem szkolenia jest przedstawienie niezbędnej wiedzy ułatwiającej przygotowanie sprawozdania finansowego w 2020 w spółdzielniach, jak również złożenie zeznania CIT.

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz innych dokumentów i przygotowania e-sprawozdania, przedstawione zostaną również zasady rozliczania strat z lat poprzednich w związku COVID - 19.  

Celem szkolenia jest przedstawienie niezbędnej wiedzy pozwalającej na właściwe zadysponowanie wsparciem uzyskanym z PFR.

Szkolenie będzie zawierało trzy segmenty. Pierwszy dotyczący możliwości wydatkowania subwencji. Druga, kwestii wciąż dyskusyjnej, czyli na jakich warunkach należy opodatkować otrzymaną subwencję. Trzecia kwestia to formy rozliczenia wsparcia, sposobu rozliczenia wartości subwencji do umorzenia oraz w jakim trybie ratalnym zwrócimy pozostałą część. Omówimy również trwające dyskusje w zakresie planów całkowitego umorzenia subwencji PFR.  

Odbędzie się ono 1 lutego 2021 roku w godzinach 9:00 do 14:00 na platformie ZOOM.

Rok 2020 przejdzie z pewnością do historii z wielu różnych powodów. Pandemia jest najważniejszym z nich. Jednak oprócz skutków zdrowotnych wpłynęła ona również na wiele innych aspektów naszego życia, m.in. w znacznej mierze przeniosła nas osobiście, ale też nasze organizacje do świata wirtualnego.

1 grudnia 2020 r. Europejska Federacja Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych (CECOP), wspólnie z organizacją członkowską, Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy zorganizowała międzynarodowe wydarzenie w formie online, którego temat koncentrował się na roli edukacji w Unijnym Planie Działania na rzecz Ekonomii Społecznej. Wydarzenie początkowo planowane we wrześniu w Krakowie, ze względu na panującą pandemię, zostało przeniesione do świata wirtualnego i odbyło się na platformie ZOOM.

19 listopada 2020 roku odbył się XV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Po raz pierwszy, ze względu na panującą pandemię, odbył się przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość, czyli przez platformę ZOOM. Charakteryzował się przy tym niezwykle wysoką frekwencją, wzięło w nim bowiem udział ponad 90% uprawnionych delegatów.

 

Konferencja odbędzie się 1 grudnia br. w formule online. Jej organizatorami są Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy oraz nasz europejski odpowiednik, czyli CECOP.

Jest ona jednym z wydarzeń, które pod hasłem #roadtoMannheim przygotowują nas do Europejskiego Szczytu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się w maju 2021 roku w Mannheim właśnie.

 

Na początku września br. Cooperatives Europe, w ramach partnerstwa ICA-UE (Coops4dev), którego celem jest rozwój spółdzielczości, uruchomiła bazę wiedzy pod nazwą Coopedia Knowledge Base – ujednoliconą wyszukiwarkę internetową, gromadzącą  takie zasoby jak przewodniki, artykuły, filmy, książki i wiele innych, a wszystko to w temacie spółdzielczej przedsiębiorczości.

Stworzona z myślą o spółdzielcach, Coopedia ma zmobilizować cały ruch spółdzielczy do współpracy i do wspólnego uzupełniania dedykowanej spółdzielczości bazy danych, która docelowo stanie się kompleksową przeglądarką wiedzy w zakresie spółdzielczej przedsiębiorczości.

Delegatura Regionalna w Lublinie zaprasza na szkolenie poświęcone zmianom w podatku VAT, które już zaczęły obowiązywać od stycznia br. oraz zaczynają obowiązywać dokładnie od dzisiaj, a więc od 1 października 2020 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie spółdzielni i innych podmiotów ekonomii społecznej ze sposobem, w jaki te regulacje powinny być w praktyce w sposób prawidłowy stosowane. Szkolenie przeprowadzi Pani Irena Siwek, posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe w stosowaniu przepisów dotyczących podatku VAT (Dział Kontroli Podatkowej w U.S. w Lublinie) oraz praktykę w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z powyższego tematu.

Szkolenie odbędzie się 10 października br. w godzinach od 10:00 do 14:30 w Lublinie. Szczegółowe informacje na temat programu oraz warunków uczestnictwa można znaleźć TUTAJ.

W konsekwencji uchwalenia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Minister Finansów wydał 31 marca 2020 roku. rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Rozporządzeniem tym przesunięto m.in. termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego o 3 miesiące, a więc do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz jego zatwierdzenia również o 3 miesiące i termin ten mija dokładnie dzisiaj, a więc 30 września 2020 roku.

 

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz