UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

1. Projekt ustawy zakłada, że zastąpi on dwa obowiązujące aktualnie akty prawne — ustawę™ z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze i ustawę™ z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielcy uznali, że nie powinno się™ łączyę‡ tych aktów prawnych w jednym, ponieważ spółdzielnie mieszkaniowe mają zupełnie inną specyfikę™ niż spółdzielnie zajmujące się™ działalnością produkcyjną, czy handlową.

 


2. W art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zawarta jest definicja działalności gospodarczej, zgodnie z którą działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalnośę‡ wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalnośę‡ zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zatem działalnośę‡ gospodarcza z samej definicji jest działalnością zarobkową. Projekt ustawy o spółdzielniach w art. 1 posługuje się™ natomiast poję™ciem działalności gospodarczej o charakterze niezarobkowym nie definiując tego poję™cia. Nie wiadomo zatem dokładnie, o jaką działalnośę‡ tutaj chodzi.

3. W art. 1 par. 4 projektu ustawy zawarto zapis mówiący o tym, że jeżeli spółdzielnia prowadzi działalnośę‡ społecznie użyteczną, a jej działalnośę‡ gospodarcza ma charakter niezarobkowy, spółdzielnia może byę‡ organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego. Działalnośę‡ organizacji pożytku publicznego reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która określa podmioty mogące uzyskaę‡ status organizacji pożytku publicznego. W praktyce taki przepis byłby „pustym" przepisem, ponieważ spółdzielnie są przedsię™biorcami i prowadzą działalnośę‡ gospodarczą, nie są organizacjami non-profit i nie bę™dą mogły uzyskaę‡ statusu organizacji pożytku publicznego.

4. Spółdzielnie uważają, że należy pozostawię‡ zapis art. 3 ustawy Prawo spółdzielcze mówiący o tym, że majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

5. Każda spółdzielnia licząca powyżej 10 członków powinna byę‡ zrzeszona w wybranym branżowym związku rewizyjnym.

6. Zdaniem spółdzielców słuszny jest zapis art. 6 projektu mówiący o tym, że minimalna liczba członków spółdzielni powinna wynosię‡ 5, gdyż ułatwi to tworzenie nowych spółdzielni, a także pozwoli na funkcjonowanie spółdzielniom, których liczba członków spadła poniżej 10.

7. W małych spółdzielniach, w których zgodnie z projektem nie powołuje się™ Rady Nadzorczej, powinno się™ wprowadzię‡ uproszczoną procedurę™ zwoływania Walnego Zgromadzenia (krótsze terminy), a minimalna liczba członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu w takim przypadku powinna wynosię‡ 70%, żeby nie dopuścię‡ do sytuacji, w której np. 2 członków decyduje o losach całej spółdzielni.

8. Niezbę™dne jest wprowadzenie obowiązku uzasadnienia odwołania członka Zarządu ze stanowiska. Brak uzasadnienia powinien powodowaę‡ bezskutecznośę‡ takiego odwołania. Ewentualnie można wprowadzię‡ zapis, że takie odwołanie może nastąpię‡ tylko „z ważnych przyczyn". Niektóre spółdzielnie proponowały, aby odwołanemu członkowi Zarządu przysługiwało odwołanie od decyzji Rady do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia w tej kwestii byłaby ostateczna.

9. Odnośnie do art. 17 projektu uznano, że nie należy ustawowo ograniczaę‡ wysokości wpisowego — powinno to zostaę‡ pozostawione jak dotychczas do uregulowania w statucie.

10. Art. 22 projektu ustawy dotyczący podstawy wykreślenia członka ze spółdzielni powinien zostaę‡ zmieniony w ten sposób, aby konkretnie określię‡ w nim po jakim okresie „niewykonywania praw i obowiązków statutowych" członek może zostaę‡ wykreślony ze spółdzielni, ponieważ poję™cie „trwałe" jest poję™ciem wzglę™dnym i zbyt ogólnym.
 

1. Spółdzielnie odniosły się™ negatywnie do propozycji zawartej w art. 26 par. 2 projektu mówiącego o możliwości odbywania Walnego Zgromadzenia w czꙶciach. Uznano, że bę™dzie to generowało niepotrzebne dodatkowe koszty i zamieszanie. Ponadto opowiedziano się™ za pozostawieniem aktualnej minimalnej liczby członków (100 członków), po przekroczeniu której Walne Zgromadzenie może byę‡ zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli.

2. Zwrócono uwagę™ na art. 32 par. 2 projektu, który dopuszcza do podejmowania uchwal na Walnym Zgromadzeniu niezależnie od liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej. Spółdzielcy uznali, że potrzebne jest tu ustawowe określanie minimalnego kworum powodującego, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwal (co najmniej polowa członków uprawnionych do glosowania). W przypadku braku uregulowań statutowych w tym zakresie niewielka liczba członków mogłaby decydowaę‡ o najważniejszych dla spółdzielni sprawach.

3. W art. 48 par. I projektu zapisano, że pracownik spółdzielni nie może byę‡ przedstawicielem na zebranie tej spółdzielni. A co z pracownikami — członkami spółdzielni w spółdzielniach pracy, inwalidzkich czy spółdzielniach socjalnych? Tego typu ograniczenie jest niedopuszczalne. Podobna uwaga została wyrażona w stosunku do art. 48 par. 4 projektu, który stwierdza, że pracownik spółdzielni nie może byę‡ członkiem Rady Nadzorczej. Kto w takim razie miałby byę‡ wchodzię‡ w skład Rady nadzorczej w spółdzielni pracy? Są to zapisy wzię™te z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a wyrażone zastrzeżenia do nich wskazują na to, że te dwie ustawy (Prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych) nie powinny byę‡ łączone.

4.    W zakresie kompetencji Rady dotyczących rozpatrywania skarg na działalnośę‡ Zarządu, które nie zostały umieszczone w projekcie ustawy, spółdzielcy wyrazili opinię™, aby
pozostawię‡ ten zapis, gdyż jest to swoistego rodzaju „wentyl bezpieczeństwa" dla członków spółdzielni, którzy mają jakieś pretensje i żale do Zarządu i chcieliby sie poskarżyę‡ do Rady — lepiej tego typu sprawy rozpatrywaę‡ wewnę™trznie, niż spowodowaę‡, ze członek wyniesie to na zewnątrz.

5. Spółdzielcy uznali, że bardzo potrzebne są zapisy o obowiązkowym szkoleniu dla członków Rad Nadzorczych i popierają tego typu zmianę™. Zaproponowano, aby tego typu szkolenie kończyło się™ egzaminem.

6. W art. 112 projektu ustawy zapisano, że w spółdzielni pracy udział członka w podziale nadwyżki bilansowej ma byę‡ odpowiedni do wkładu pracy tego członka, zgodnie z zasadami określonymi w statucie. Zapis ten wydawał się™ niektórym osobom niejasny i niedoprecyzowany, ponieważ nie mówi o tym, jak należy określię‡ wkład pracy danej osoby. Czy wyznacznikiem ma tu byę‡ wynagrodzenie? Spółdzielnie zaproponowały pozostawienie dotychczasowych zasad podziału nadwyżki bilansowej w spółdzielniach pracy. W ogóle wię™kszośę‡ spółdzielców uznała, ze o sposobie podziału nadwyżki bilansowej powinno jak do tej pory decydowaę‡ Walne Zgromadzenie — zapis statutowy, a tym bardziej ustawowy o tym, jak należy dzielię‡ nadwyżkę™ bilansową, jest ich zdaniem niepotrzebny.

7.  Art. 128 projektu ustawy przewiduje, że członkami spółdzielni pracy bę™dą mogły byę‡ także osoby prowadzące działalnośę‡ gospodarczą na własny rachunek, które pozostają ze spółdzielnią w stałych stosunkach gospodarczych. Spółdzielnie zwróciły uwagę™ na to, że powinno byę‡ w tym przepisie zaznaczone, ze taki członek nie może prowadzię‡ działalności konkurencyjnej w stosunku do spółdzielni.

8. Spółdzielnie postulowały o pozostawienie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących dziedziczenia udziałów (art. 16a Prawa spółdzielczego). Proponowano, aby przy dziedziczeniu udziałów w spółdzielniach pracy zaznaczyę‡, że spadkobierca najpierw powinien byę‡ przyję™ty do pracy w spółdzielni, a dopiero potem może uzyskaę‡ status członka. Ponadto przepisy dotyczące dziedziczenia powinny zostaę‡ doprecyzowane, jednak sama idea dziedziczenia udziałów powinna się™ znaleźę‡ w nowej ustawie.

9. Spółdzielnie postulowały również o pozostawienie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących przekształcania spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego. Przepisy te powinny jednak zostaę‡ zmienione w takim zakresie, aby zapewnię‡ ochronę™ wszystkim członkom spółdzielni — i tym przechodzącym do spółki i tym, którzy się™ na to nie zdecydują. Zdaniem wię™kszości wypowiadających się™ w tym zakresie o sposobie przeliczenia udziałów w spółdzielni na udziały w spółce powinna decydowaę‡ uchwała Walnego Zgromadzenia (np. uwzglę™dniając staż pracy danego członka w spółdzielni, a nie tylko i wyłącznie wysokośę‡ wniesionych udziałów i wpisowego).

10. Spółdzielnie zaproponowały również, aby wprowadzię‡ przepisy, które bę™dą pozwalały na glosowanie udziałami w pewnym zakresie (np. w przypadku spraw istotnych dla funkcjonowania i rozwoju spółdzielni, czy spraw gospodarczych), gdyż pozwoli to na rozwój spółdzielni i stabilnośę‡ pracy. Członkowie, którzy krótko pracują w spółdzielni i nie mają wniesionych pełnych udziałów, nie są z nią związani i nastawieni są jedynie na uzyskanie jak najwyższego wynagrodzenia, nie zależy im na inwestowaniu w spółdzielnię™

11. Proponuje się™ wprowadzenie innego kryterium wybierania Delegatów na Kongres spółdzielczości, ponieważ zaproponowany w projekcie (wg ilości członków spółdzielni danej branży) uprzywilejowuje spółdzielnie mieszkaniowe w stosunku do innych typów spółdzielni. Spółdzielnie te maja najwię™cej członków, ale ci członkowie nie są w żadnym przypadku związani z ruchem spółdzielczym i nie znają jego zasad.

12. Osoby przeprowadzające lustrację™ powinny byę‡ zawodowymi lustratorami zatrudnionymi w związku rewizyjnym lub w Krajowej Radzie Spółdzielczej.

13. Zaproponowano, aby zostały powołane struktury wojewódzkie spółdzielczości, gdyż zbyt mała jest działalnośę‡ integracyjna KRS w terenie. Spółdzielnie w regionie mają potrzebę™ wspólnych działań integracyjnych, promocyjnych, chcą byę‡ wspólnie reprezentowane przed władzami samorządowymi i administracyjnymi regionu.

14. Zwrócono również uwagę™ na bardzo korzystny zapis znajdujący się™ w rozdziale I Tytułu VI projektu ustawy, który mówi o zmianach w przepisach obowiązujących, a w szczególności o zmianie art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten proponuje, aby w spółdzielniach kosztem uzyskania przychodów były także wypłacone członkom odsetki od wniesionych przez nich udziałów i wkładów pieniꙿnych. Zauważono jednak, że są małe szanse, aby przepis ten został uchwalony.

 

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz