W dniu 24 lutego w Brukseli odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Rady CECOP, w którym uczestniczył Prezes Janusz Paszkowski. Spotkaniu przewodniczył Prezydent CECOP - Luca Dal Pozzo.

Jednym z głównych tematów obrad były sprawy członkowskie. Sekretarz Generalny CECOP – Bruno Roelants przedstawił dwa pisma przesłane do CECOP przez słowacką organizację Coop Product Slovakia i portugalską organizację Fenacerci, w których organizacje te zwracają się z prośbą o zmniejszenie składki członkowskiej.

Panujący w Europie kryzys ekonomiczny dotknął także spółdzielnie i nawet mimo wykazanej dużej odporności, spółdzielnie i organizacje spółdzielcze w wielu krajach doświadczają trudności finansowych. Rozumiejąc tę sytuację, członkowie Rady CECOP byli zdania, że należy pomóc organizacjom członkowskim w trudnej sytuacji finansowej i przychylić się do prośby o zmniejszenie składki członkowskiej. Prezes Paszkowski podkreślił, że w takich sytuacjach bardzo ważny jest solidaryzm spółdzielczy i pomoc nie tylko w kwestiach finansowych, ale także politycznych, ponieważ w wielu krajach, w tym na Słowacji, organizacje spółdzielcze bardzo potrzebują reprezentacji i wsparcia ze strony dużych europejskich organizacji takich, jak CECOP.

 

Sekretarz Generalny przedstawił także raport z działalności CECOP w roku 2014. Do najważniejszych działań należały m.in.:

  • opracowanie i promowanie europejskiego manifestu spółdzielni działających w przemyśle i usługach przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
  • opracowanie we współpracy z Europejskim Forum Młodzieży przewodnika „Money Grows on Trees - Youth Organisations Setting up Cooperatives”, którego celem jest pomoc młodym ludziom chcącym założyć spółdzielnię i umożliwienie im nawiązania kontaktu z narodowymi organizacjami członkowskimi CECOP
  • udział w konferencjach na poziomie europejskim, w tym w młodzieżowym wydarzeniu „European Youth Event” w Strasburgu, konferencji „Social Entrepreneurs, Have you Say!", zorganizowanej przez Komisję Europejską w Strasburgu, konferencji w Rzymie poświęconej ekonomii społecznej, Europejskim Forum Spółdzielni Osób z Niepełnosprawnością w Płowdiw w Bułgarii, czy udział i reprezentacja CICOPA i CECOP podczas Międzynarodowego Szczytu Spółdzielczego w Quebec
  • uczestnictwo w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw Społecznych (GECES)
  • uczestnictwo w 2 spotkaniach Spółdzielczej Grupy Ekspertów w 2014 r., wspólnie z Komisją Europejską, Cooperatives Europe oraz innymi europejskimi i narodowymi organizacjami spółdzielczymi w celu opracowania tekstu Mapy Drogowej dla Spółdzielczości
  • realizacja projektu Cooproute, którego celem jest stworzenie europejskiego szlaku kultury spółdzielczej z miejscami pamięci takimi, jak Muzeum w Rochdale w Wielkiej Brytanii oraz spółdzielniami, które przyczyniają się do zachowania i wartościowania lokalnego dziedzictwa przemysłowego, kulturowego i środowiskowego poprzez swoją działalność gospodarczą, a także które są znaczące z turystycznego punktu widzenia
  • działania w zakresie komunikacji z organizacjami członkowskimi, w tym utworzenie grupy roboczej ds. komunikacji, ulepszanie i stałe aktualizowanie strony internetowej oraz profili CECOP na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter), regularne wysyłanie Linków CECOP z najważniejszymi informacjami o działalności CECOP i wydawania e-magazynu „Work Together”
  • promocja filmu „Razem” i tłumaczenie go na kolejne języki (np. turecki)
  • działania statutowe, w tym zorganizowanie Zgromadzenie Ogólne, na którym wybrany został nowy Prezydent CECOP – Luca Dal Pozzo, a także 2 posiedzeń Rady i 3 posiedzeń Komitetu Wykonawczego

 

Sekretariat CECOP prowadzi także prace dla CICOPA, z których część dotyczy również CECOP, jak np. opracowanie platformy internetowej Coopspace dla rozwoju współpracymiędzy organizacjami spółdzielczymi i spółdzielniami na świecie, ukończenie raportu „Cooperatives and Employment - a Global Report”, którego znacząca część odnosi się do Europy, szczególnie poprzez prace badawcze wykonane w rejonie Emilia-Romania oraz w Kraju Basków, czy stworzenie stanowiska Specjalisty ds. Legislacji, którego prace będą dotyczyły zarówno CICOPA, jak i CECOP.

Sekretarz Generalny przedstawił także działania, które CECOP będzie realizował w 2015 r. Najważniejsze z nich to m.in. przygotowanie i przeprowadzenie Kampanii Pprzedsiębiorczości Ludzi Młodych, w tym organizacja konferencji dotyczącej spółdzielczej przedsiębiorczości młodzieży, pogłębianie współpracy z organami UE i innymi organizacjami spółdzielczymi w Europie, stałe ulepszanie komunikacji z organizacjami członkowskimi (Linki CECOP, e-magazyn „Work Together”, aktualizacja informacji na portalach społecznościowych i stworzenie nowej strony internetowej CECOP), ukończenie opracowania przewodnika CECOP dla przyciągnięcia nowych organizacji członkowskich, czy organizacja posiedzeń statutowych CECOP. Członkowie Rady pozytywnie wyrazili się o pracy CECOP. Prezes Paszkowski podkreślił, że obecny zespół CECOP ma bardzo wysokie kompetencje i składa się ze specjalistów o dużym potencjale, który należy odpowiednio wykorzystać np. w projektach na poziomie europejskim.

Po omówieniu działalności organizacji, księgowa CECOP przedstawiła sprawozdania finansowe za rok 2014 oraz planowany budżet na rok 2015. Z dokumentów tych wynika, że sytuacja finansowa CECOP nie jest najlepsza, ponieważ budżet oparty jest głównie na dochodach ze składek członkowskich, a niestety wiele organizacji ma trudności finansowe i często nie są w stanie płacić składek. Członkowie Rady stanowczo sugerowali, że poleganie w tak dużym stopniu na składkach stanowi zagrożenie dla istnienia organizacji i w związku z tym CECOP powinien znaleźć inne, zewnętrzne źródła finansowania, np. poprzez partnerstwo z innymi organizacjami spółdzielczymi, ale także organizacjami i instytucjami spoza sektora spółdzielczego. Prezes Paszkowski ponownie zaproponował skupienie się na projektach finansowanych przez UE, ponieważ takie rozwiązanie gwarantuje CECOP niezależności. Dzięki owocnej dyskusji i zaangażowaniu wszystkich członków Rady udało się zaproponować kilka pomysłów dla rozwiązania dla trudnej sytuacji finansowej CECOP, zgodnie z którymi sekretariat przygotuje już konkretne rozwiązania, łącznie z ewentualną zmianą systemu wyliczania składek członkowskich.

Na zakończenie ustalono kalendarz kolejnych spotkań, zgodnie z którym Zgromadzenie Ogólne CECOP odbędzie się w dniu 28 maja 2015 r., a kolejne posiedzenie Rady w dniu 10 grudnia 2015 r. Ustalono także, że Wiceprezydenci CECOP we współpracy z sekretariatem CECOP przygotują wspólny raport dotyczący obszarów działalności każdego z Wiceprezydentów. Raport zostanie przedstawiony na Zgromadzeniu Ogólnym CECOP.

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz