UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości realizowała i realizuje w imieniu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy wiele projektów poświę™conych zagadnieniom promocji spółdzielczości oraz wsparcia przedsię™biorstw spółdzielczych jak również związanych szerzej z ekonomią społeczną.

Wśród najważniejszych projektów zrealizowanych przez ARiPS ZLSP zaliczyę‡ należy:

  • „SCOPE I” i „SCOPE II” – Wzmacnianie organizacji spółdzielczych w Krajach Europy Środkowo – Wschodniej (1999 – 2002), finansowany ze środków PHARE. Celem projektów, w których ZLSP był partnerem po stronie polskiej, była pomoc organizacjom spółdzielczym w krajach kandydujących do Unii Europejskiej w nastę™pujących dziedzinach: 1) znajomośę‡ legislacji UE dot. spółdzielczości i dostosowania legislacji krajowych do standardów UE 2) dostę™p do europejskich projektów na rzecz tworzenia i rozwoju nowych spółdzielni, zwłaszcza w sektorach wytwórczym, usług socjalnych, prac budowlanych i publicznych, turystyki i kultury 3) tworzenie modeli partnerstwa pomię™dzy organizacjami ekonomii społecznej (w tym spółdzielni) a samorządami lokalnymi.
  • „Społeczna odpowiedzialnośę‡ przedsię™biorstw – Audyt społeczny” (2003) finansowany ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Komisji Europejskiej. ZLSP był partnerem Europejskiej Konfederacji Spółdzielni Pracy, Spółdzielni Socjalnych i Przedsię™biorstw Partycypatywnych (CECOP) w wypracowywaniu metod i form audytu społecznego.
  • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w 2002 roku utworzył Komitet Przygotowawczy II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej „Przedsię™biorczośę‡ społeczna i skutecznośę‡ ekonomiczna”. Konferencja odbyła się™ w październiku 2004 roku i od tego momentu ekonomia społeczna w Polsce jest poję™ciem coraz powszechniej znanym, natomiast ZLSP wpisał się™ na trwałe w ten sektor. W trakcie Konferencji powstała Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, której ZLSP jest współzałożycielem a także powstały przesłanki do stworzenia Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej. ZLSP jest również sygnatariuszem tego Paktu.
  • Tworzenie Regionalnych Funduszy Ekonomii Społecznej (2005), finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; pierwsza instytucja wsparcia spółdzielczości socjalnej w Polsce.
  • Promocja spółdzielczości socjalnej (2005), finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
  • „Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umieję™tności kadry przedsię™biorstw spółdzielczych” (2005 – 2007), finansowany ze środków SPO RZL. Celem projektu, którego ZLSP był partnerem, było podniesienie konkurencyjności przedsię™biorstw spółdzielczych poprzez rozwój wiedzy i umieję™tności pracowników.
  • W roku 2006 ZLSP uzyskał grant Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej” na stworzenie Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Taki Ośrodek ZLSP prowadził na terenie 5 województw: małopolskiego, śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Natomiast w 2007 roku był prowadzony przez ZLSP Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej tylko na terenie województwa małopolskiego. W 2008 roku ZLSP zrealizował III edycję™ OWSS.
  • „Możemy wię™cej – Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych” (2006 – 2008), finansowany ze środków Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem projektu było stworzenie polskiego, praktycznego modelu spółdzielni socjalnej dla osób wykluczonych lub marginalizowanych społecznie. Grupą docelową projektu były osoby długotrwale bezrobotne, które przy wsparciu ZLSP założyły spółdzielnie socjalną Restauracja RATEL.
  • „Spółdzielnie Socjalne Wschód – Zachód. Dwa modele spółdzielni socjalnych w porównaniu” (2008 – 2009), finansowany ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Komisji Europejskiej. Projekt, którego ZLSP był liderem realizowany był w partnerstwie z organizacjami spółdzielczymi oraz związkami zawodowymi z Polski, Bułgarii, Czech, Włoch i Belgii. Rezultatem projektu było opracowanie analizy na temat różnych metod angażowania pracowników w proces podejmowania decyzji w przedsię™biorstwie na przykładzie spółdzielni.
  • Ośrodek Wsparcia Spółdzielni Socjalnych, projekt realizowany w latach 2008 – 2009 przez Fundację™ Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, której partnerem był Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Rolą OWES, obejmującego swym zasię™giem województwo mazowieckie, były działania mające na celu wsparcie grup osób zainteresowanych założeniem przedsię™biorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej, działania na rzecz partnerstwa lokalnego, działania na rzecz promocji idei ekonomii społecznej, etc.

Informacje na temat aktualnie realizowanych projektów można odnaleźę‡ na stronie Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP. 157

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz