UWAGA KONKURS:      ODKRYWAMY SPÓLDZIELNIE  Informacje          RANKING 2017:  Informacje | Ankieta          

W dniu 24 lutego w Brukseli odbyło się™ pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Rady CECOP, w którym uczestniczył Prezes Janusz Paszkowski. Spotkaniu przewodniczył Prezydent CECOP "€“ Luca Dal Pozzo.

Jednym z głównych tematów obrad były sprawy członkowskie. Sekretarz Generalny CECOP – Bruno Roelants przedstawił dwa pisma przesłane do CECOP przez słowacką organizację™ Coop Product Slovakia i portugalską organizację™ Fenacerci, w których organizacje te zwracają się™ z prośbą o zmniejszenie składki członkowskiej.

Panujący w Europie kryzys ekonomiczny dotknął także spółdzielnie i nawet mimo wykazanej dużej odporności, spółdzielnie i organizacje spółdzielcze w wielu krajach doświadczają trudności finansowych. Rozumiejąc tę™ sytuację™, członkowie Rady CECOP byli zdania, że należy pomóc organizacjom członkowskim w trudnej sytuacji finansowej i przychylię‡ się™ do prośby o zmniejszenie składki członkowskiej. Prezes Paszkowski podkreślił, że w takich sytuacjach bardzo ważny jest solidaryzm spółdzielczy i pomoc nie tylko w kwestiach finansowych, ale także politycznych, ponieważ w wielu krajach, w tym na Słowacji, organizacje spółdzielcze bardzo potrzebują reprezentacji i wsparcia ze strony dużych europejskich organizacji takich, jak CECOP.

 

Sekretarz Generalny przedstawił także raport z działalności CECOP w roku 2014. Do najważniejszych działań należały m.in.:

· opracowanie i promowanie europejskiego manifestu spółdzielni działających w przemyśle i usługach przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

· opracowanie we współpracy z Europejskim Forum Młodzieży przewodnika „Money Grows on Trees - Youth Organisations Setting up Cooperatives”, którego celem jest pomoc młodym ludziom chcącym założyę‡ spółdzielnię™ i umożliwienie im nawiązania kontaktu z narodowymi organizacjami członkowskimi CECOP

· udział w konferencjach na poziomie europejskim, w tym w młodzieżowym wydarzeniu „European Youth Event” w Strasburgu, konferencji „Social Entrepreneurs, Have you Say!", zorganizowanej przez Komisję™ Europejską w Strasburgu, konferencji w Rzymie poświę™conej ekonomii społecznej, Europejskim Forum Spółdzielni Osób z Niepełnosprawnością w Płowdiw w Bułgarii, czy udział i reprezentacja CICOPA i CECOP podczas Mię™dzynarodowego Szczytu Spółdzielczego w Quebec

· uczestnictwo w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Przedsię™biorstw Społecznych (GECES)

· uczestnictwo w 2 spotkaniach Spółdzielczej Grupy Ekspertów w 2014 r., wspólnie z Komisją Europejską, Cooperatives Europe oraz innymi europejskimi i narodowymi organizacjami spółdzielczymi w celu opracowania tekstu Mapy Drogowej dla Spółdzielczości

· realizacja projektu Cooproute, którego celem jest stworzenie europejskiego szlaku kultury spółdzielczej z miejscami pamię™ci spółdzielczej takimi, jak Muzeum w Rochdale w Wielkiej Brytanii oraz spółdzielniami, które przyczyniają się™ do zachowania i wartościowania lokalnego dziedzictwa przemysłowego, kulturowego i środowiskowego poprzez swoją działalnośę‡ gospodarczą, a także które są znaczące z turystycznego punktu widzenia

· działania w zakresie komunikacji z organizacjami członkowskimi, w tym utworzenie grupy roboczej ds. komunikacji, ulepszanie i stałe aktualizowanie strony internetowej oraz profili CECOP na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter), regularne wysyłanie Linków CECOP z najważniejszymi informacjami o działalności CECOP i wydawania e-magazynu „Work Together”

· promocja filmu „Razem” i tłumaczenie go na kolejne ję™zyki (np. turecki)

· działania statutowe, w tym zorganizowanie Zgromadzenie Ogólne, na którym wybrany został nowy Prezydent CECOP – Luca Dal Pozzo, a także 2 posiedzeń Rady i 3 posiedzeń Komitetu Wykonawczego

Sekretariat CECOP prowadzi także prace dla CICOPA, z których czę™śę‡ dotyczy również CECOP, jak np. opracowanie platformy internetowej Coopspace dla rozwoju współpracy mię™dzy organizacjami spółdzielczymi i spółdzielniami na świecie, ukończenie raportu „Cooperatives and Employment - a Global Report”, którego znacząca czę™śę‡ odnosi się™ do Europy, szczególnie poprzez prace badawcze wykonane w rejonie Emilia-Romania oraz w Kraju Basków, czy stworzenie stanowiska Specjalisty ds. Legislacji, którego prace bę™dą dotyczyły zarówno CICOPA, jak i CECOP.

Sekretarz Generalny przedstawił także działania, które CECOP bę™dzie realizował w 2015 r. Najważniejsze z nich to m.in. przygotowanie i przeprowadzenie Kampanii Przedsię™biorczości Ludzi Młodych, w tym organizacja konferencji dotyczącej spółdzielczej przedsię™biorczości młodzieży, pogłę™bianie współpracy z organami UE i innymi organizacjami spółdzielczymi w Europie, stałe ulepszanie komunikacji z organizacjami członkowskimi (Linki CECOP, e-magazyn „Work Together”, aktualizacja informacji na portalach społecznościowych i stworzenie nowej strony internetowej CECOP), ukończenie opracowania przewodnika CECOP dla przyciągnię™cia nowych organizacji członkowskich, czy organizacja posiedzeń statutowych CECOP. Członkowie Rady pozytywnie wyrażali się™ o pracy CECOP. Prezes Paszkowski podkreślił, że obecny zespół CECOP ma bardzo wysokie kompetencje i składa się™ ze specjalistów o dużym potencjale, który należy odpowiednio wykorzystaę‡ np. w projektach na poziomie europejskim.

Po omówieniu działalności organizacji, księ™gowa CECOP przedstawiła sprawozdania finansowe za rok 2014 oraz planowany budżet na rok 2015. Z dokumentów tych wynika, że sytuacja finansowa CECOP nie jest najlepsza, ponieważ budżet oparty jest głównie na dochodach ze składek członkowskich, a niestety wiele organizacji ma trudności finansowe i czę™sto nie są w stanie płacię‡ składek. Członkowie Rady stanowczo sugerowali, że poleganie w tak dużym stopniu na składkach stanowi zagrożenie dla istnienia organizacji i w związku z tym CECOP powinien znaleźę‡ inne, zewnę™trzne źródła finansowania, np. poprzez partnerstwo z innymi organizacjami spółdzielczymi, ale także organizacjami i instytucjami spoza sektora spółdzielczego. Prezes Paszkowski ponownie zaproponował skupienie się™ na projektach finansowanych przez UE, ponieważ takie rozwiązanie gwarantuje CECOP niezależnośę‡. Dzię™ki owocnej dyskusji i zaangażowaniu wszystkich członków Rady udało się™ zaproponowaę‡ kilka pomysłów dla rozwiązania dla trudnej sytuacji finansowej CECOP, zgodnie z którymi sekretariat przygotuje już konkretne rozwiązania, łącznie z ewentualną zmianą systemu wyliczania składek członkowskich.

Na zakończenie ustalono kalendarz kolejnych spotkań, zgodnie z którym Zgromadzenie Ogólne CECOP odbę™dzie się™ w dniu 28 maja 2015 r., a kolejne posiedzenie Rady w dniu 10 grudnia 2015 r. Ustalono także, że Wiceprezydenci CECOP we współpracy z sekretariatem CECOP przygotują wspólny raport dotyczący obszarów działalności każdego z Wiceprezydentów. Raport zostanie przedstawiony na Zgromadzeniu Ogólnym CECOP.

 

CICOPA 70years

 

Zdjecie 2

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz