Ranking Najlepszych Spółdzielni Pracy” jest prowadzony przez Związek Lustracyjny Spółdzielni niemal od samego początku istnienia Związku.

Ranking cieszy się zainteresowaniem spółdzielni pracy zrzeszonych  i niezrzeszonych w ZLSP oraz środowiska spółdzielczego. 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w Rankingu.

 

REGULAMIN
RANKINGU NAJLEPSZYCH SPÓŁDZIELNI PRACY
I
RANKING SPÓŁDZIELNI WYCHODZĄCYCH Z KRYZYSU

 

§1

CELE RANKINGU 

Celem „Rankingu najlepszych spółdzielni pracy” i „Rankingu spółdzielni wychodzących z kryzysu” (zwanego dalej Rankingiem) jest ustalenie społecznych i ekonomicznych efektów działalności spółdzielni pracy w Polsce oraz wyłonienia i promowania 100 najbardziej efektywnych spółdzielni pracy i 10 spółdzielni wychodzących z kryzysu, a także dostarczenia firmom informacji na temat ich konkurencyjności na rynku.   

§2

ORGANIZATOR RANKINGU 

Organizatorem Rankingu jest Związek Lustracyjny Spółdzielni z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 47, NIP 526-10-45-091 (zwany dalej ZLSP).

§3

TERMIN PRZEPROWADZENIA RANKINGU

Ranking opracowywany jest raz w roku, po sporządzeniu sprawozdań finansowych przez spółdzielnie, w terminie określonym przez Zarząd ZLSP.

§4

 ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Rankingu mogą brać udział:
 • spółdzielnie pracy zrzeszone w Związku Lustracyjnym Spółdzielni;
 • spółdzielnie pracy niezrzeszone;
 • spółdzielnie pracy czynne i w stanie likwidacji.
 1. Spółdzielnie pracy, które znajdują się w stanie likwidacji biorą udział w „Rankingu spółdzielni wychodzących z kryzysu”.
 2. Udział w Rankingu jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Do Rankingu kwalifikują się wyłącznie poprawnie wypełnione ankiety, w których udzielone zostały odpowiedzi w sposób prawidłowy na wszystkie pytania, a podane dane są prawdziwe. Prawdziwość ankiety potwierdza pieczątka spółdzielni oraz podpis Prezesa lub osoby upoważnionej.
 4. W Rankingu nie są umieszczane spółdzielnie, które odesłały ankiety: niewypełnione, niekompletne,  bądź nieczytelne, a także te spółdzielnie, które nie zachowały terminu nadsyłania ankiet.
 5. Przesłanie ankiety w formie określonej w § 4 ust. 3 może nastąpić: faxem, listownie lub osobiście, poprzez scan przesłany drogą mailową.
 6. Przesłanie wypełnionej ankiety oznacza akceptację zasad Regulaminu.

§5

ETAPY I KRYTERIA OCENY RANKINGU

 1. Ranking opracowywany jest w dwóch etapach.
 2. Pierwszym etapem jest analiza ankiet pod kątem poniższych wskaźników i uszeregowanie ich od wartości najwyższych do najniższych .
 3. Wskaźnikiem dla oceny społecznego efektu działalności spółdzielni jest:

      - poziom średniej płacy na jednego zatrudnionego – obliczany jako stosunek funduszu płac do zatrudnienia,

      - poziom funduszy socjalnych na jednego zatrudnionego – czyli stosunek funduszu socjalnego do zatrudnienia.

      Wskaźnikiem dla oceny ekonomicznej efektywności funkcjonowania jest:

      - produktywność majątku (efektywność wykorzystania majątku) – liczona stosunkiem przychodów ogółem do wartości majątku ogółem,

      - wydajność pracy – jest to stosunek przychodów ogółem do zatrudnienia,

      - rentowność spółdzielni – wyrażona poziomem zysku netto do sumy poniesionych kosztów.

 1. Drugim etapem jest zsumowanie liczby punktów otrzymanych w poszczególnych kategoriach (wg. punktacji poniżej) oraz utworzenie na tej podstawie ostatecznego wyniku Rankingu.
 2. Zasady punktacji:

      - punktacja przydzielana jest w każdym z kryteriów osobno;

   - liczba punktów w danym kryterium uzależniona jest od miejsca na liście, które spółdzielnia uzyskała w danym kryterium (przykład: jeżeli                  spółdzielnia umieszczona jest na pierwszym miejscu w ramach kryterium „poziom średniej płacy na jednego zatrudnionego” to otrzymuje najwyższą liczbę punktów w nowej kategorii);

 1. Liczba punktów w danej kategorii zależy od liczby spółdzielni, które zgłosiły się do Rankingu.

§6

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane zamieszczone w ankiecie są wykorzystywane przez ZLSP wyłącznie do celu opracowania Rankingu, zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych [ Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926]  i nie zostaną nigdzie ujawnione.
 2. Ostateczne wyniki Rankingu zostaną wykorzystane do celów reklamowych i promowania polskiej spółdzielczości w kraju i zagranicą.

§7

NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są laureatom pierwszych trzech miejsc w „Rankingu najlepszych spółdzielni pracy” oraz spółdzielni zajmującej pierwsze miejsce w „Rankingu spółdzielni wychodzących z kryzysu”.
 2. Ogłaszanie wyników rankingu odbywa się na oficjalnej Gali Finałowej.
 3. Uczestnictwo w Gali Finałowej jest dobrowolne. Wyróżniona spółdzielnia ma prawo odebrać nagrodę™ również po zakończeniu Gali Finałowej w siedzibie ZLSP w nieprzekraczalnym terminie do końca roku kalendarzowego.
 4. Wyniki, w formie tabeli 100 pierwszych miejsc zajmowanych przez spółdzielnie w „Rankingu najlepszych spółdzielni pracy” i 10 miejsc w „Rankingu spółdzielni wychodzących z kryzysu”, publikowane są na stronie internetowej ZLSP (www.zlsp.org.pl), w publikacjach spółdzielczych oraz jako ulotka.
 5. Zwycięzca otrzyma pamiątkową rzeźbę z inskrypcją, a przedstawiciel spółdzielni, która zajęła pierwsze miejsce w „Rankingu najlepszych spółdzielni pracy” i „Rankingu spółdzielni wychodzących z kryzysu” wyjedzie na koszt ZLSP na jedną z konferencji organizacji europejskich.
 6. Wyniki Rankingu zostaną przesłane do światowych i europejskich organizacji spółdzielczych do wykorzystania.

§8

 SKARGI I WNIOSKI 

 1. Wszelkie wnioski lub skargi dotyczące uczestnictwa w Rankingu powinny być składane w formie pisemnej najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników Rankingu, na adres ZLSP.
 2. Wnioski lub skargi powinny zawierać nazwę i dokładny adres spółdzielni, jak również podstawę wniosku lub skargi z uzasadnieniem.
 3. Wnioski rozpatrywane będą przez ZLSP w terminie czternastu dni od dnia ich doręczenia. O wyniku ZLSP powiadomi zainteresowaną stronę pisemnie.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez Zarząd ZLSP.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie ZLSP, w Delegaturach Regionalnych oraz na stronie internetowej (www.zlsp.org.pl).
 3. ZLSP nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe na skutek wadliwego świadczenia usług przez Pocztę Polską oraz inne instytucje lub osoby doręczające przesyłki.
 4. ZLSP zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w terminie do 31 marca danego roku.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz