ZLSP prowadzi działalność ustawową i statutową w zakresie:

a) przeprowadzanie lustracji zrzeszonych spółdzielni,

b) prowadzenie na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalności instruktażowej, doradczej, kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej,

c) reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych organów,

d) reprezentowanie zrzeszonych spółdzielni za granicą,

e) inicjowanie i rozwijanie współpracy między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi,

f) promowanie spółdzielni zrzeszonych i niezrzeszonych w kraju i za granicą,

g) prowadzenie archiwów i składnic dokumentów,

h) uczestniczenie we wszystkich formach współpracy międzybranżowej spółdzielni,

i) promowanie idei spółdzielczych poprzez udzielenie informacji i instruktażu w ramach własnych inicjatyw i na zlecenie osób trzecich,

j) integracja lokalnych społeczności,

k) realizowanie działań w sferze pożytku publicznego w szczególności w zakresie:

  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania w obszarze ekonomii społecznej,
  • działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, w tym edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży poprzez wspieranie spółdzielni uczniowskich.

                                                                                                     

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz