"Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą"

(art. 1 § 1 Prawa spółdzielczego).

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie prawa spółdzielczego, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu. Istotą działania spółdzielni jest samorządny charakter.

Członkowie spółdzielni sami decydują i kierują sprawami mieszczącymi się we wspólnym interesie, według samodzielnie ustalonych zasad statutowych i za pośrednictwem tak określonych i wybranych przez siebie kolegialnych organów spółdzielni.

Rozstrzyganie spraw między członkiem a spółdzielnią następuje przez podejmowanie odpowiednich uchwał przez organy spółdzielni.

 

Zakładamy spółdzielnię !


Minimalna liczba założycieli spółdzielni wymagana przez polskie prawo to 10 osób, jeśli są to osoby fizyczne i 3 osoby jeśli są to osoby prawne.


KROK 1

Napisanie statutu.


KROK 2

Zwołanie Walnego Zgromadzenia (założycielskiego) członków spółdzielni.

 • Członkowie spółdzielni uchwalają statut poprzez złożenie pod nim swoich podpisów (zmiana statutu może nastąpić tylko kwalifikowaną większością
  2/3 głosów).
 • Na Walnym Zgromadzeniu członkowie spółdzielni podejmują uchwałę o powołaniu spółdzielni (proponujemy wręczyć deklaracje członkowskie
  w momencie podpisywania listy obecności i zebrania ich przed podjęciem uchwały o powołaniu spółdzielni).
 • Walne Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą i ewentualnie Zarząd, jeżeli nowo uchwalony statut przewiduje wybór Zarządu przez Walne Zgromadzenie (statut może przewidywać wybór członków Zarządu przez Radę Nadzorczą). Statut określa również tryb wyboru i ilość członków Zarządu. Spółdzielnia może wybrać Zarząd jednoosobowy, jeżeli statut taką możliwość przewiduje.

KROK 3

Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie spółdzielni.

 • Z wnioskiem występuje wyłącznie Zarząd.
 • Dokumenty niezbędne do zarejestrowania spółdzielni to:

  a)  wypełniony formularz wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorstw - wzór KRS - W5
  b) protokół założycielskiego Walnego Zgromadzenia (protokół ten podpisują dwie osoby w tym przewodniczący obrad i sekretarz, bądź zamiast sekretarza inny członek prezydium)
  c) lista obecności wraz z adresami członków - założycieli i oryginalnymi podpisami (proponujemy sporządzenie dwóch oryginalnych list obecności, aby jedna mogła pozostać w dokumentacji spółdzielni)
  d) uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu nowej spółdzielni zawierająca: adres siedziby spółdzielni, skład Zarządu, skład Rady Nadzorczej, statut spółdzielni.
 • Wniosek podpisują wszyscy członkowie Zarządu spółdzielni. Podpisy ich powinny być uwierzytelnione przez sąd rejonowy lub notariusza.

KROK 4

Spółdzielnia nabywa osobowość prawną i rozpoczyna działalność gospodarczą w momencie jej zarejestrowania a nie powołania. Jeżeli spółdzielnia chce zacząć działalność w późniejszym terminie niż moment zarejestrowania, powinno być to zaznaczone w odpowiedniej uchwale.

Spółdzielnia prowadzi finanse na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz jej późniejszych nowelizacji.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz