Od 12 stycznia 2021 roku, ZLSP zachowując ten historyczny skrót, nosi nazwę Związek Lustracyjny Spółdzielni.

Chociaż nadal spółdzielnie pracy tworzą główny trzon spółdzielni zrzeszonych w Związku, to nowa nazwa jest bardziej uniwersalna i uwzględnia fakt, iż chęć ściślejszej współpracy z ZLSP wyrażają również inne rodzaje spółdzielni. Chodzi tu w szczególności o nowe, innowacyjne przedsięwzięcia, które w dotychczasowym podziale branżowym się po prostu nie odnajdują.

ZLSP ma blisko dwudziestoletnią historię współpracy z różnymi organizacjami, które wspierają nas w osiąganiu celu, jakim jest działanie na rzecz poprawy warunków tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw spółdzielczych. W 2004 roku ZLSP był m.in. sygnatariuszem Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, kilka lat później Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej. Aktywnie współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, zrzeszeniami przedsiębiorców i administracją publiczną. Chcąc zacieśnić tę współpracę XV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Lustracyjnego Spółdzielni (jeszcze wtedy) Pracy, wprowadził do statutu kategorię Interesariuszy. Są to organizacje i podmioty, których cele działalności pokrywają się w całości lub części z celami działalności Związku. Co ciekawe w tej kategorii szczególne miejsce zajmują dla nas inicjatywy spółdzielcze, które nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji prawnej, jak spółdzielnie uczniowskie czy kooperatywy spożywcze.

Choć w praktyce dzieje się to, jak wspomniano powyżej, od blisko dwudziestu lat, dopiero teraz działania na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej jak również działania związane z upowszechnianiem społecznej odpowiedzialności biznesu, znalazły swoje potwierdzenie w zapisach statutowych. W ten sam sposób, Związek dookreślił obszar prowadzonych działań w sferze pożytku publicznego, m.in. w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, w tym edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży.

Zmiana statutu dokonana 19 listopada 2020 roku przez XV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZLSP była również efektem badania lustracyjnego, któremu został poddany Związek, a także pokłosiem potrzeb w zakresie lepszego dostosowania się do potrzeb spółdzielni zrzeszonych. Z tego m.in. względu ujednolicono składkę członkowską, która nie jest już uzależniona od wielkości obrotów, ale równa dla wszystkich. Dla przeważającej liczby spółdzielni oznacza to w praktyce jej obniżenie.  

Wprowadzono również szereg innych zmian porządkowych, m.in. dostosowano strukturę organizacyjną ZLSP określoną w Statucie do rzeczywistej (przez ostatnie lata uległa ona bowiem zmianie) czy też wprowadzono możliwość odbywania posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w trybie zdalnym, za pomocą narzędzi porozumiewania się na odległość. Z pełnym tekstem aktualnego statutu można się zapoznać TUTAJ.

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz