Partnerstwo na Rzecz Rozwoju realizuje od listopada 2004 r. projekt pt. "MOŻEMY WIĘCEJ - Partnerstwo na rzecz Spółdzielni Socjalnych". Projekt finansowany jest z funduszy Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Projekt składa się z trzech integralnie powiązanych ze sobą Działań:

 • Działanie 1 - Opracowanie szczegółowej strategii wdrażania projektu
 • Działanie 2 - Wdrażanie strategii projektu 
 • Działanie 3 - Upowszechnianie rezultatów Działania 2 i ich transfer do
  polityki krajowej oraz praktyk instytucji i organizacji działających w obszarze rynku pracy i integracji społecznej.

Celem ogólnym projektu „Możemy Więcej" jest stworzenie praktycznego modelu spółdzielni socjalnej dla osób wykluczonych lub marginalizowanych społecznie w oparciu o doświadczenia krajów realizujących takie przedsięwzięcia. Cel ten jest zgodny z Tematem D PIW EQUAL: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (III sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.

Odbiorcami projektu są wszystkie osoby, instytucje i organizacje, które są zainteresowane praktyczną stroną ekonomii społecznej, a w szczególności opracowaniem i wdrożeniem polskiego modelu spółdzielni socjalnych dla osób defaworyzowanych społecznie. Szczególnym zainteresowaniem Partnerstwa objęta jest grupa osób, które będą uczestniczy w współtworzeniu i prowadzeniu modelowej spółdzielni socjalnej o profilu gastronomicznym. Są to:

Osoby młode do 25 roku życia, które opuściły lub wkrótce opuszczają zakład poprawczy;
Osoby w wieku około i powyżej 40 lat z minimum średnim wykształceniem, pozostające bez pracy co najmniej 2 lat, które nie mogą znaleźć zatrudnienia na rynku pracy;
W efekcie realizacji projektu powstanie model włączania/insercji osób wykluczonych społecznie i zawodowo poprzez integrację działań instytucji publicznych i prywatnych oraz powstanie i rozwój spółdzielni socjalnej.

Realizacja projektu „Możemy Więcej" podzielona została zgodnie z wytycznymi PIW EQUAL - na trzy Działania:

DZIAŁANIE 1 było realizowane w okresie od listopada 2004 do końca czerwca 2005, w partnerstwie 4 instytucji reprezentujących sektor publiczny (Starostwo Powiatowe w Miechowie), sektor prywatny (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie) oraz sektor społeczny (Stowarzyszenie Producentów i Doradców Rolnictwa w Brzesku oraz FRDL MISTiA w roli administratora projektu).

Głównym zadaniem partnerstwa krajowego w tym okresie było opracowanie szczegółowej strategii realizacji projektu „Możemy Więcej" oraz zbudowanie trwałego partnerstwa krajowego posiadającego doświadczenie i odpowiedni potencjał niezbędne do wdrożenia w Działaniu 2 wypracowanej strategii realizacji projektu.

W trakcie wdrażania Działania 1 pierwotny skład Partnerstwa uległ zmianie. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Możemy Więcej - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych” liczy obecnie 6 organizacji. Są to:

 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie - Administrator projektu,
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Warszawie,
 • Starostwo Powiatowe w Miechowie,
 • Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w Warszawie,
 • Gazeta Samorządu i Administracji z Grupy Wydawniczej INFOR S.A. w Warszawie,
 • Stowarzyszenie „TRATWA” w Olsztynie

1 lutego 2005 roku ww. instytucje podpisały Umowę o Partnerstwie na rzecz Rozwoju „Możemy Więcej - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych”, w której wyraziły wolę współpracy o wspólnym wdrażaniu strategii projektu „Możemy Więcej" w Działaniu 2.

W Działaniu 1 partnerstwo krajowe było także zobowiązane do nawiązania współpracy ponadnarodowej z wybranymi partnerstwami krajowymi pochodzącymi z innych krajów UE, które - podobnie jak nasze partnerstwo - wdrażają projekty w Temacie D PIW EQUAL (Ekonomia Społeczna). Głównym zadaniem partnerstwa ponadnarodowego w Działaniu 2 jest wypracowanie wspólnych rozwiązań zmierzających do rozwiązania problemów dotyczących osób dyskryminowanych na rynku pracy, które są beneficjentami projektów realizowanych przez partnerstwa krajowe. Rolą partnerstwa ponadnarodowego jest także upowszechnianie rezultatów i wyników partnerstw krajowych na poziomie europejskim.

FRDL MISTiA działając w imieniu Partnerstwa „Możemy Więcej: zdecydował się podpisać trzy umowy ponadnarodowe:

 1. EQUALITY (TCA 3917), w skład której - oprócz naszego partnerstwa - wchodzą 2 partnerstwa krajowe:
  • EQUALITA: qualità e responsabiltà sociale (IT-IT-G2-MAR-008) z Włoch,
  • NEXUS REDE (ES-ES20040332) z Hiszpanii,
 2. INNOVATIVE SECTORS AND SOCIAL ECONOMY (TCA 4448). W jej skład - oprócz naszego partnerstwa - wchodzą 4 partnerstwa krajowe:
  • IL TEMPO LIBERO SI FA IMPRESA (IT-IT-G2-LOM-012) z Włoch,
  • Compostela Social. Talleres de Empresarios para la Inserción Sociolaboral - TEIS (ES-ES20040225) z Hiszpanii,
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (GR-232262) z Grecji,
  •   FENIX (PL-49) z Polski.
 3. A NEW SOCIAL ENTERPRISE IN EUROPE (TCA 4690), w skład której - oprócz naszego - wchodzą 2 partnerstwa:

Głównymi kryteriami wyboru partnerstw do współpracy ponadnarodowej były:

 • Doświadczenie krajów i partnerstw w dziedzinie ekonomii społecznej, szczególnie zaś w zakresie rozwiązań prawno-organizacyjnych działalności spółdzielni socjalnych,
 • Zbliżone grupy beneficjentów projektów realizowanych w ramach krajowych działań,
 • Wspólne interesy do osiągnięcia, szczególnie w zakresie produktów będących efektem współpracy ponadnarodowej.


Działanie 1 zakończyło się konferencją podsumowującą pt. "Spółdzielczość socjalna w Polsce - przysz‡łość czy iluzja?". Odbyła się w siedzibie FRDL MISTiA 31 maja 2005 r. Udział w niej wzięli przedstawiciele organizacji działających w sferze społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz biznesu.

Konferencja była próbą zastanowienia się nad wyzwaniami, jakie stoją przed ekonomią społeczną w Polsce, a także nad czynnikami pozwalającymi na sprawne funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, jako mechanizmu zwiększającego spójność społeczną. Dyskusja w tym temacie będzie jeszcze wielokrotnie podejmowana w trakcie wdrażania strategii projektu „Możemy Więcej" w Działaniu 2.

DZIAŁANIE 2
jest zasadniczą częścią projektu i dotyczy wdrażania wypracowanej w poprzednim działaniu strategii. Strategia ta obejmuje 4 etapy, które będą realizowane do końca marca 2008r.:

Etap I: Przygotowanie metodologiczno - organizacyjne modelu

Najważniejsze działania w ramach tego etapu to:

 • Przeprowadzenie analiz prawnych, rynkowych w celu dokładnego poznania warunków dla realizacji projektu i uzyskania pełnej wiedzy pomagającej go wdrożyć. W działaniu tym zostanie sporządzona dokładna analiza potencjalnych beneficjentów pod kątem ich predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności, motywacji, sytuacji społeczno-ekonomicznej, itd.;
 • Przygotowanie szkoleń - opracowanie metodologii cyklu szkoleniowego beneficjentów wraz z kompletem materiałów szkoleniowych;
 • Rekrutacja grupy beneficjentów - pozyskanie grupy 40 beneficjentów projektu.


Etap II: Cykl szkoleń beneficjentów

Najważniejsze działania w ramach tego etapu to:

 • Przygotowanie trenerów cyklu szkoleniowego - zorganizowanie szkolenia dla trenerów i przekazanie im pełnej wiedzy na temat metodyki prowadzenia zajęć w ramach cyklu szkoleniowego projektu;
 • Przeprowadzenie cyklu szkoleniowego dla beneficjentów projektu - obejmującego m.in. modułowe warsztaty i treningi z zakresu motywacji, budowania zespołu, ekonomii społecznej, prawa i spółdzielczości, tworzenia biznes planu dla przyszłej spółdzielni. Pełny cykl szkoleniowy obejmie około 280 godzin szkoleniowych.


Etap III: Spółdzielnia

Najważniejsze działania w ramach tego etapu to:

 • Rozpoczęcie działalności pilotażowej spółdzielni socjalnej - rejestracja i uruchomienie spółdzielni przez beneficjentów projektu, w której będą mogli wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności oraz osiągać dochody, które pozwolą zmienić ich dotychczasową sytuację ekonomiczną, a w dłuższej perspektywie czasu także społeczną;
 • Rozwój spółdzielni w celu uzyskania trwałości jej działania na rynku. Może się to odbyć poprzez dywersyfikację produktów i usług oraz związanym z tym wzrostem zatrudnienia. Ponadto w pierwszym okresie funkcjonowania spółdzielni będzie kontynuowany rozwój zawodowy członków spółdzielni dzięki organizowanym szkoleniom specjalistycznym i prowadzeniu przez ekspertów wsparcia psychologiczno-ekonomicznego.

 
Etap IV: Rewizja modelu spółdzielni socjalnej dla osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie

Najważniejsze działania w ramach tego etapu to:

 • Ewaluacja założeń i efektów - ocena stopnia realizacji założonych celów, działań, wskaźników; przeprowadzenie serii analiz; w efekcie otrzymane zostaną raporty ewaluacji w układzie ilościowym i jakościowym oraz w układzie realizatorzy, beneficjenci projektu oraz eksperci społeczni i gospodarczy;
 • Rewizja (modyfikacja) wstępnych założeń modelu - ocena stopnia realizacji założonych celów, działań, wskaźników poprzez przeprowadzenie serii analiz. Efektem tego działania będzie m.in. opracowanie podręcznika/poradnika dla instytucji chcących w przyszłości założyć spółdzielnię socjalną dla podobnej grupy beneficjentów.

Wszystkie wymienione wyżej działania są zespolone takimi, które mają wymiar horyzontalny. Wśród najistotniejszych należy wymienić:

 • Promocja i upowszechnianie
 • Udział w Krajowych Sieciach Tematycznych
 • Działalność Forum ekspertów (partnerstwo międzysektorowe) i Forum Beneficjentów
 • Współpraca ponadnarodowa.

Działanie 2 zakończy się osiągnięciem następujących rezultatów:

 • Opracowaniem i wdrożeniem modelu spółdzielni socjalnej dla osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie powracających do społeczeństwa i na rynek pracy, opartego na ich współuczestnictwie w powstawaniu i działalności spółdzielni,
 • Stworzeniem i praktycznym sprawdzeniem cyklu szkoleń modułowych dla beneficjentów projektu;
 • Przygotowaniem 40 osób do prowadzenia spółdzielni socjalnej osób wykluczonych i marginalizowanych społecznie podlegających insercji społecznej;
 • Wprowadzeniem na rynek pracy ok. 40 osób uznanych za marginalizowane i wykluczone społecznie (beneficjentów projektu);
 • Zorganizowaniem praktyk dla beneficjentów projektu w przedsiębiorstwach o profilu zgodnym z profilem działania spółdzielni socjalnej oraz dodatkowych miejsc pracy dla osób nie będących bezpośrednio beneficjentami projektu.

DZIAŁANIE 3, którego realizacja rozpoczęła się w dniu 01 stycznia 2007r. poświęcone jest upowszechnianiu i transferowi rezultatów osiągniętych w Działaniu 2 przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju do polityki krajowej oraz praktyk instytucji i organizacji działających w obszarze rynku pracy i integracji społecznej. Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Możemy Więcej" zgłosiło do walidacji w Krajowych Sieciach Tematycznych dla Tematu D rezultat: „Model insercji społecznej i zawodowej młodych osób wykluczonych społecznie (opuszczających zakłady poprawcze i karne)”.

Zasadniczą ideą modelu jest stworzenie młodym osobom wykluczonym społecznie „pomostu” pomiędzy zakładem poprawczym lub karnym a „normalnym” społeczeństwem i rynkiem pracy. Dzięki temu osoba wykluczona będzie mogła w bezpieczny dla niej sposób przejść proces reintegracji społecznej i zawodowej. Idea ta materializuje się z jednej strony w spójnej i systemowej współpracy instytucji penitencjarnych z instytucjami lokalnymi (powiatowymi, gminnymi) oraz koordynacji lokalnej współpracy jednostek publicznych (Starostwo, PUP, PCPR, inne) z wszelkimi organizacjami i instytucjami społecznymi oraz prywatnymi zajmującymi się pomocą społeczną lub też działającymi na rzecz tej sfery życia publicznego. Z drugiej strony - metodologicznie - model opiera się na odpowiednio przygotowanej interwencji edukacyjnej i socjalizacyjnej, służącej w konsekwencji usamodzielnieniu zawodowemu osób młodych wykluczonych społecznie poprzez założenie, prowadzenie i pracę w spółdzielni socjalnej. Jednym z elementów socjalizacji młodych osób będzie spotkanie młodych wykluczonych z dorosłymi (byłymi wykluczonymi lub też zagrożonymi marginalizacją społeczną i zawodową). Spotkanie to ma służyć tworzeniu u młodych ludzi wracających do społeczeństwa pozytywnych wzorców zachowań społecznych i funkcjonowania w społeczeństwie, wzajemnej wymianie umiejętności, zdolności do podejmowania ryzyka i racjonalnego myślenia (działania). Model oparty jest o zebrane przez PRR doświadczenia włoskie i hiszpańskie.

Więcej informacji na temat projektu „Możemy Więcej", podejmowanych działaniach w kolejnych etapach jego wdrażania zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach współpracy ponadnarodowej oraz ciekawe artykuły, publikacji na temat ekonomii społecznej w kraju i Unii Europejskiej znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu www.mozemywiecej.pl

 

logocecop

 

logotyp Coopedia

Agencja Rozwoju i Promocji

spoldzielczosc org www

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości jest jednostką organizacyjną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powołaną...

Więcej

Ośrodki SCSK

scsk.pl

Zapraszamy na stronę Spółdzielczych Centrów Szkoleniowo-Konferencyjnych

Zobacz